Privacyverklaring

Via deze website worden privacygevoelige gegevens – oftewel persoonsgegevens verwerkt. DOKO Administraties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt. Met inachtneming van de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt, leest u hieronder meer over de gegevensverwerking, ons privacybeleid, uw rechten, onze beveiligingsmaatregelen en tot wie u zich kunt wenden als u nog vragen mocht hebben.

Verwerking van persoonsgegevens

Via onze website kunt u een contactformulier invullen.
Dit betreft de volgende privacygevoelige gegevens:

  • naam
  • bedrijfsnaam
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft geen intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij, zonder die toestemming, persoonlijke gegevens zouden hebben verzameld over een minderjarige, neem dan schriftelijk contact met ons op, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Deze persoonsgegevens worden door ons niet aan derden beschikbaar gesteld tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden opgeslagen op een computer in Nederland.

Wij verwerken deze gegevens volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken deze gegevens op een uiterst zorgvuldige manier en op basis van het uitgangspunt dat u hiervoor toestemming heeft gegeven door het contactformulier op onze website in te vullen, danwel dat u een overeenkomst met ons heeft gesloten. Wij dragen zorg voor technische en organisatorische maatregelen – om de persoonsgegevens te beveiligen. Onze organisatie is ingericht om een eventueel datalek tijdig te kunnen signaleren en wij zullen ons houden aan de wettelijke regels met betrekking tot de meldplicht van een datalek.

Doel en grondslag waarom wij persoonsgegevens verwerken

Via onze website kunt u door middel van het contactformulier uw gegevens achterlaten, zodat wij u de informatie kunnen verstrekken waar u om heeft gevraagd.

Persoonsgegevens van onze cliënten worden gebruikt:

  • voor de uitvoering van de door beide partijen ondertekende overeenkomst
  • om onze cliënten middels een nieuwsbrief te informeren over fiscale juridische zaken (nieuwe wetten etc.) die van toepassing kunnen zijn op ondernemingsactiviteiten
  • om informatie te kunnen verstrekken waar cliënten om vragen
  • om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

Wij houden rekening met specifieke rechten die personen hebben ten aanzien van de gegevensverwerking door ons (recht op informatie, recht op inzage, recht op rectificatie, recht van bezwaar, recht op wissen, recht op beperking van gegevensverwerking, voor zover de privacyregels ons hiertoe verplichten en onze dienstverlening en bewaarplicht hierdoor niet in gevaar wordt gebracht.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een tekortkoming van de bescherming van persoonsgegevens door uzelf.

Wij zullen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doelen dan waarvoor wij de persoonsgegevens van u hebben ontvangen en wij zullen deze persoonsgegevens geheimhouden en vertrouwelijk behandelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

DOKO Administraties neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit betreft besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DOKO Administraties) aan te pas is gekomen.

Inzage persoonsgegevens

Indien u wilt weten of wij de gegevens die wij van u hebben geregistreerd juist zijn, dan kunt u de door ons opgeslagen persoonsgegevens via een schriftelijk verzoek bij ons raadplegen. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, dan kunt u ons verzoeken om deze gegevens te verwijderen danwel te wijzigen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) , paspoortnummer en BSN nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Tevens willen wij u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

DOKO Administraties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij u gegevens verzamelen. Hierna verwijderen wij uw gegevens. In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren (bijvoorbeeld voor belastingwetgeving waarvoor een termijn van 7 of 10 jaar staat).

Beveilingsmaatregelen en geheimhouding

Alle personen binnen onze organisatie die van de persoonsgegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij hebben maatregelen getroffen om de gegevens van u te beveiligen. Indien van toepassing bestaat er de mogelijkheid om een verwerkersovereenkomst op te stellen die voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring onderdeel van de algemene voorwaarden van DOKO
Administraties

Deze privacyverklaring maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden tussen DOKO Administraties en onze cliënten. De tekst van deze privacyverklaring kan worden aangepast indien die noodzakelijk wordt geacht bijvoorbeeld bij wetswijzigingen. Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring dan kunt u zich schriftelijk tot ons wenden.